Αναρτήθηκε από: religionlawgr | Μαΐου 18, 2010

Κανονισμός Δ.Ι.Σ.Ε.Ε. 202/2010

 

(ID:00033)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 202/2010

Περί Συστάσεως, Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού υπό την επωνυμίαν «“ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ ΕΝ ΦΥΣΙΝΗ ΛΗΜΝΟΥ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΗΜΝΟΥ».

[Δημοσίευση: ΦΕΚ A΄ 69/14.5.2010, που κυκλοφόρησε στις 18.5.2010]

(Οι αστερίσκοι που βρίσκονται εντός του κειμένου και οι υποσημειώσεις γκρίζου χρώματος στο τέλος κάθε ενότητας στις οποίες παραπέμπουν προστέθηκαν από τους επιμελητές ύλης του παρόντος ιστότοπου).

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπόψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4, 4 εδάφ. ε΄ και 59 του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

2. Την υπ’ αριθμ. 44/9.3.2010 Πράξιν και Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου Ιεροθέου.

3. Την από 10.3.2010 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

4. Την από 10.3.2010 Εγκριτικήν Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

5. Την από 26.3.2010 Απόφασιν Αυτής.

ΨΗΦΙΖΕΙ

Τον υπ’ αριθμ. 202/2010 Κανονισμόν έχοντα ούτω:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 202/2010

Περί Συστάσεως, Λειτουργίας, Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού υπό την επωνυμίαν «“ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ ΕΝ ΦΥΣΙΝΗ ΛΗΜΝΟΥ” ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΗΜΝΟΥ».

Άρθρον 1

Ο Ιερός Ναός “ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ ΕΝ ΦΥΣΙΝΗ ΛΗΜΝΟΥ” περιβεβλημένος έκπαλαι με την αγάπη και την ευσέβεια των κατοίκων της Φυσίνης, έχει καταστεί Ιερός χώρος τελέσεως Ιερών Ακολουθιών και αγιαστικών πράξεων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αναδεικνυόμενος καθ΄ ημέραν εις προσκυνηματικόν κέντρον, μετά των παραρτημάτων αυτού, ανακηρύσσεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου Προσκυνηματικό κέντρο υπό την επωνυμίαν: «»ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ ΕΝ ΦΥΣΙΝΗ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΗΜΝΟΥ».

Άρθρον 2

Το Ιερόν Προσκύνημα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδα φέρουσαν γύρωθεν τας φράσεις: «»ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΟΣ ΕΝ ΦΥΣΙΝΗ ΛΗΜΝΟΥ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΗΜΝΟΥ» και εις το μέσον την εικόναν του Αγίου Σώζοντος.

Άρθρον 3

Σκοποί του Ιερού Προσκυνήματος είναι:

α) Η ανάδειξις, συντήρησις, επισκευή του Ιερού Προσκυνήματος,

β) Η προαγωγή και η ενίσχυσις του πνευματικού, φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου.

γ) Η καλλιέργεια και προαγωγή του λειτουργικού, θεολογικού, εποικοδομητικού, επικοινωνιακού και εν γένει του πολιτιστικού έργου της τοπικής Εκκλησίας της Μητροπολιτικής περιφερείας Λήμνου και η προβολή και διάδοσή του πέραν των ορίων αυτής.

Άρθρον 4

1. Πόροι του Ιερού Προσκυνήματος είναι:

α) Αι εισπράξεις εκ κηρίου, δίσκων, κυτίων, ιεροτελεστιών, εισφορών και αφιερωμάτων.

β) Δωρεαί, προσφοραί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι και λοιπαί πάσης φύσεως αφιερώσεις και εισφοραί πιστών.

γ) Αι πρόσοδοι εκ της κινητής και ακινήτου περιουσίας του και αι τυχόν επιχορηγήσεις εξ οιουδήποτε φορέως.

2. Αι εισπράξεις των πόρων του Ιερού Προσκυνήματος ενεργούνται δια διπλοτύπων Γραμματίων Εισπράξεων τεθεωρημένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως και αι πληρωμαί δι’ ειδικών Ενταλμάτων εις τα οποία επισυνάπτονται άπαντα τα δικαιολογητικά.

3. Η διαχείρισις γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις, αι οποίαι ισχύουν δια τους Ενοριακούς Ιερούς Ναούς.

Άρθρον 5

1. Το Ιερόν Προσκύνημα τελεί υπό την άμεσον εποπτείαν και τον έλεγχον της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου και διοικείται υπό πενταμελούς (5/μελούς) Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής (εφεξής Δ.Δ.Ε.) αποτελούμενης:

α) Εκ του εκάστοτε Μητροπολίτου Λήμνου ως Προέδρου, αναπληρωμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

β) Εξ ενός Κληρικού οριζομένου υπό του Μητροπολίτου.

γ) Εκ τριών λαϊκών επιλεγομένων υπό του Προέδρου επί τριετεί θητεία δυναμένην να ανανεούται. Και τα πέντε (5) μέλη της ως άνω Δ.Δ.Ε. επιλέγονται και διορίζονται δια Πράξεως υπό του εκάστοτε οικείου Μητροπολίτου.

2. Η Δ.Δ.Ε. κατά την πρώτην αυτής συνεδρίαν, συγκαλουμένη εις σώμα, εκλέγει εκ των μελών αυτής τον Γραμματέα και τον Ταμίαν. Η Δ.Δ.Ε. συνεδριάζει συγκαλουμένη υπό του Προέδρου κατά την κρίσιν αυτού και κατά τας εκάστοτε αναφυομένας ανάγκας. Το αξίωμα των μελών της Δ.Δ.Ε. είναι τιμητικόν και άμισθον.

3. Η Δ.Δ.Ε. ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων απαραιτήτως του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού και δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών της. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων, υπερισχυούσης εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου.

4. Αι Αποφάσεις της Δ.Δ.Ε. επί σοβαρών θεμάτων, ως εκποιήσεως ακινήτων, τιμαλφών στοιχείων, αποδοχής ή αποποιήσεως δωρεών-κληρονομιών ή κληροδοσιών, ως και η άσκησις ενδίκων μέσων, υποβάλλονται προς έγκρισιν εις το οικείον Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, εφαρμόζοντας τας διατάξεις του Κανονισμού περί Ιερών Προσκυνημάτων και ενεργούμενων υπό του Προέδρου της Δ.Δ.Ε. κατόπιν αποφάσεως αυτής.

Άρθρον 6

1. Η Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή τηρεί και εποπτεύει δια του Ταμίου και του Γραμματέως τα ως κάτωθι βιβλία:

α. Βιβλίον Πρωτοκόλλου εισερχομένης και εξερχομένης Αλληλογραφίας.

β. Βιβλίον Πρακτικών της Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής (Δ.Δ.Ε.).

γ. Βιβλίον Ταμείου (στοιχείων εσόδων και εξόδων).

δ. Στέλεχος διπλοτύπων Γραμματίων Εισπράξεων.

ε. Στέλεχος διπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμών. (Εις έκαστον ένταλμα πληρωμής προσαρτάται αποδεικτικόν και παραστατικόν στοιχείον της πληρωμής).

στ. Βιβλίον τιμαλφών και λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων.

ζ. Βιβλίον Κτηματολογίου, εις το οποίον καταγράφονται άπαντα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί υπό την διαχείρισιν του Ιερού Προσκυνήματος, ως ορίζεται δια του υπ’ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

η. Βιβλία των τελουμένων εν τω Ναώ Ιερών Μυστηρίων.

2. Τα λογιστικά και ταμειακά βιβλία του Ιερού Προσκυνήματος, ως και τα βιβλία πρακτικών, αριθμούνται κατά φύλλον και θεωρούνται, εις το τέλος και προ της χρήσεως αυτών, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου.

3. Διοικεί και διαχειρίζεται την εν γένει περιουσίαν του Ιερού Προσκυνήματος.

4. Καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν αυτού, τους οποίους υποβάλλει πρός έγκρισιν εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον.

5. Μεριμνά δια την εύρυθμον λειτουργίαν αυτού.

6. Αποφασίζει διά την πρόσληψιν και την αντιμισθίαν του αναγκαιούντος λαϊκού υπηρετούντος προσωπικού.

7. Φροντίζει δια την αξιοποίησιν της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Ιερού Προσκυνήματος.

8. Αποφασίζει επί παντός ετέρου προκύπτοντος ζητήματος, το οποίον δεν προβλέπεται εις τον παρόντα Κανονισμόν.

9. Μεριμνά δια την επακριβή τήρησιν και εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού.

10. Ενεργεί τα δέοντα δια την πραγμάτωσιν των σκοπών του Ιερού Προσκυνήματος.

Άρθρον 7

1. Το Νομικόν Πρόσωπον του Ιερού Προσκυνήματος εκπροσωπείται νομίμως εις πάσαν σχέσιν μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών κ.λπ., ως και ενώπιον πάσης διοικητικής ή δικαστικής Αρχής υπό του Προέδρου της Δ.Δ.Ε. ή εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύμματος τούτου, υπό του νομίμου αναπληρωτού αυτού, ή εκ τινός μέλους αυτής οριζομένου υπό της Δ.Δ.Ε. Ώς προς δε την δόσιν του όρκου υφ’ ενός των λαϊκών μελών της Δ.Δ.Ε, οριζομένου ειδικώς δια πράξεως της Δ.Δ.Ε.

2. Ο Πρόεδρος υπογράφει όλας τας Πράξεις, αι οποίαι αφορούν εις το προσωπικόν, τα χρηματικά εντάλματα, τας πάσης φύσεως συμβάσεις, ως και παν έτερον έγγραφον του Ιερού Προσκυνήματος.

3. Δια συμβάσεις συνεπαγομένας την εκ μέρους του Ιερού Προσκυνήματος εκποίησιν κινητών ή ακινήτων, την ανάληψιν εμπραγμάτου βάρους και εγγυητικής ευθύνης, απαιτείται ειδική Απόφασις της Δ.Δ.Ε. εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

4. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού μόνον κατά τας μή εχούσας οικονομικόν ή συναλλακτικόν χαρακτήρα πράξεις. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ο αναπληρωτής επίσης κωλύεται ή απουσιάζει, τον Πρόεδρον αναπληροί, μόνον κατά τας μή εχούσας οικονομικόν ή συναλλακτικόν χαρακτήρα πράξεις, μέλος της Δ.Δ.Ε. δι’ αποφάσεως αυτής. Δια την διενέργειαν πράξεων οικονομικού ή συναλλακτικού χαρακτήρος, εκ μέρους του νομίμου αναπληρωτού του Προέδρου ή μέλους της Δ.Δ.Ε., απαιτείται ειδική Απόφασις αυτής και ειδικόν Συμβολαιογραφικόν πληρεξούσιον του Προέδρου.

5. Ο Γραμματεύς τηρεί το Βιβλίον Πρωτοκόλλου, το Βιβλίον Πρακτικών, και υπογράφει μετά του Προέδρου τα Πρακτικά της Δ.Δ.Ε.

6. Ο Ταμίας τηρεί τα αναφερόμενα υπό του παρόντος Κανονισμού διαχειριστικά βιβλία.

7. Ο εκάστοτε Εφημέριος του Ιερού Προσκυνήματος τηρεί τα Βιβλία των τελουμένων εις το Ιερόν Προσκύνημα Μυστηρίων.

Άρθρον 8

Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήματος διατίθενται:

α) Δια την συντήρησιν, τον εξωραϊσμόν και την επισκευήν του Ιερού Προσκυνήματος και των παραρτημάτων αυτού.

β) Δια την μισθοδοσίαν του αναγκαιούντος προσωπικού του Ιερού Προσκυνήματος, ήτοι: των Ιεροψαλτών, των Νεωκόρων και του λοιπού βοηθητικού προσωπικού αυτού.

γ) Δια την καταβολήν των νομίμων υποχρεώσεων αυτού.

δ) Δια την ενίσχυσιν του ιεραποστολικού, φιλανθρωπικού και εν γένει κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου.

ε) Δια την οικονομικήν ενίσχυσιν και συντήρησιν, αποπεράτωσιν, ευπρεπισμόν και ανακαίνισιν Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου.

στ) Δια το Συνοδικόν Μέγαρον ποσοστόν πέντε επί τοις εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων αυτού (Κανονισμός Ιεράς Συνόδου υπ’ αριθμ. 102/1998, Φ.Ε.Κ. 260/τχ. Α΄/20.11.1998).

ζ) Αι δαπάναι του Ιερού Προσκυνήματος προβλέπονται δι’ αναγραφής κονδυλίων εις τον ετήσιον Προϋπολογισμόν, η αναθεώρησις του οποίου επιτρέπεται κατά την διάρκειαν του διαχειριστικού έτους, κατόπιν ητιολογημένης Αποφάσεως της Δ.Δ.Ε. και εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

Άρθρον 9

Δια την εύρυθμον και ομαλήν λειτουργίαν του Ιερού Προσκυνήματος συνιστώνται αι κάτωθι θέσεις:

α) Μία (1) θέσις Εφημερίου, διοριζομένου κατά την διαδικασίαν του Νόμου. Κατά την κρίσιν του Προέδρου και τας ανάγκας του Ιερού Προσκυνήματος δύναται να αποσπασθεί ως Εφημέριος του ως άνω Προσκυνήματος Κληρικός εκ των υπηρετούντων παρά τη Ιερά Μητροπόλει Λήμνου, ή να ορίζεται εκ περιτροπής εφημερία των υπηρετούντων εις γειτονικάς Ενορίας Ιερέων, διά Πράξεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.

β) Δύο (2) θέσεις Ιεροψαλτών και μία (1) θέσις νεωκόρου.

Άρθρον 10

Εις περίπτωσιν καταργήσεως του Ιερού Προσκυνήματος, άπασα η κινητή και ακίνητος περιουσία αυτού, μετ’ εξόφλησιν των εν γένει υποχρεώσεων τούτου, περιέρχεται εις το Νομικόν Πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου.

Άρθρον 11

Κατάργησις του Ιερού Προσκυνήματος ή τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού γίνεται δι’ Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Δ.Δ.Ε., εγκρινομένης υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της Συνοδικής ταύτης Αποφάσεως δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του επίσημου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρον 9*

Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

(* Η ορθή αρίθμηση είναι 12, γιατί προηγείται άρθρο 11).

Άρθρον 10*

Κάλυψις δαπάνης

Εκ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη μόνον εις βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λήμνου το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή.

(* Η ορθή αρίθμηση είναι 13, γιατί προηγείται άρθρο 12).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 26η Μαρτίου 2010

Ο Πρόεδρος

† Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Advertisements

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: